MH för Joyce

Jacose Joyce von den Hasewiesen  

[ X ] = Ideal [ O ] = Godtagbart

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
           
      MH protokoll
            1                   2                   3                   4                   5      
      1a. KONTAKT       hälsning       Avvisar kontakt- morrning och/eller bit försök       Undviker kontakt genom att dra sig undan       [       O       ] Accepterar       kontakt efter flera försök utan att besvara, drar sig inte undan             [ X       ] Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök       Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller      
      1b. KONTAKT       samarbete       Följer inte med trots flera försök att locka.
      Provas inte i detta moment
      Följer med, men strävar mot föraren eller mot annat håll             [       O       ] Följer med       men
      är oengagerad i testledaren
      [ X       ] Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren       Följer med villigt. Är överdrivet engagerad i testledaren,       ex hoppar, gnäller, skäller
      1c. KONTAKT       hantering       Avvisar med morrning och/eller bit försök       Undviker genom att dra sig undan eller söka stöd hos       föraren       [       O       ] Accepterar       hantering       [ X       ] Accepterar, svarar med kontaktbeteende       Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende      
      2a. LEK 1       leklust       Leker inte             Leker inte, men visar intresse       [ O       ] Leker - startar långsamt blir aktiv       [ X       ] Leker aktivt, startar snabbt       Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
      2b. LEK 1       gripande       Griper inte             Griper inte direkt, nosar först på föremålet       [ O       ] Griper tveksamt eller med framtänderna       [ X       ] Griper direkt med hela munnen       Griper direkt med hela munnen, hugger föremålet      
      2c. LEK 1       dragkamp       Griper inte, drar inte emot             Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot             [ O       ] Griper, drar emot, men släpper, tar om       [ X       ] Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren       släpper       Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot – även       under den passiva delen - tills testledaren släpper
      3a. JAKT       förföljande       Startar inte eller når inte in i banan       Startar men avbryter             [ O       ] [ O ]       Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand,       fullföljer       [ X       ] [ X ]       Startar med hög fart, målinriktat - bromsar in vid bytet       Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet, kan       vända
      3a. JAKT       förföljande 2       Startar inte eller når inte in       i banan       Startar men avbryter       [ O       ] [ O ]       Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand,       fullföljer       [ X       ] [ X ]       Startar med hög fart, målinriktat - bromsar in vid bytet       Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet, kan       vända
      3b. JAKT       gripande       Springer inte fram eller visar       inget intresse för bytet       Griper inte, nosar på föremålet       [ O       ] [ O ]       Griper tveksamt eller med tidsfördröjning       [ O       ] [ O ]       Griper direkt, släpper inom 3 sek       [ X       ] [ X ]       Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek
      3b. JAKT       gripande 2       Springer inte fram eller visar       inget intresse för bytet       Griper inte, nosar på föremålet       [ O       ] [ O ]       Griper tveksamt eller med tidsfördröjning       [ O       ] [ O ]       Griper direkt, släpper inom 3 sek       [ X       ] [ X ]       Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek
            4.       AKTIVITET       Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.       [ X       ] Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger       [ O       ] Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar             [       O       ] Är       uppmärksam, aktiv. Vandrar runt efter hand       Mycket aktiv. Växlar snabbt aktiviteter
      5a. AVSTÅND LEK       intresse       Engageras inte av figuranten. Ointresserad       [       O       ] Kontroll.       Avbrott kan förekomma       [ X       ] Intresserad, följer figuranten utan avbrott       [ O       ] Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök       Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök      
      5b. AVSTÅND LEK       hot/agg       [       X       ] Visar inga       hotbeteende       [ O       ]  Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets 1:a del             [ O       ] ]Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets 1:a och 2:a       del       Visar flera hot- beteende, under momentets 1:a del       Visar flera hot- beteende under momentets 1:a och 2:a del      
      5c. AVSTÅND LEK       Nyfikenhet       Går inte fram till figuranten. Ointresserad       [ O       ] Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet             [ O       ] Går fram till den dolda men talande figuranten       [ O       ] Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tids       fördröjning       [       X ] Går fram direkt       till figuranten utan hjälp      
      5d. Avstånd lek       Leklust       Visar inget intresse.       Leker inte men visar intresse.             [ O       ] Leker, griper försiktigt, släpper, drar inte emot       [ X       ] Griper. Kan släppa och ta om. Drar emot       [ O       ] Griper direkt. Drar emot, släpper inte
      5e. AVSTÅND LEK       Samarbete       Visar inget intresse       [       O       ] Blir aktiv       men avbryter.       [ O       ] Är aktiv med figurant när denne är aktiv       [ X       ] Är aktiv med figurant. Intresse även mot passiv figurant             [ O       ] Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek
      6a. ÖVERRASKNING       Rädsla       [ X       ] Stannar, kort stopp       [ O       ] Hukar sig och stannar       [ O       ] Gör undanmanöver utan att vända bort blicken       Flyr högst 5 meter             Flyr mer än 5 meter
      6b. ÖVERRASKNING       Hot/agg       [ X       ] Visar inga hot- beteenden       [       O       ] Visar enstaka       hot beteenden (1-2 st .)       Visar lera hot -beteende       Visar flera hotbeteenden och någon attack       Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med       aggressiva bett
      6c. ÖVERRASKNING       Nyfikenhet       Går inte fram i tid             Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen       - lockar på hunden       [ O       ] Går fram till overallen när föraren står bredvid       [ O       ] Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet             [ X       ] Går fram till overallen utan hjälp
      6d. ÖVERRASKNING       Kvarstående rädsla       [ X       ] Ingen tempoförändring eller undanmanöver.       [ O       ] Liten båge eller liten tempoväxling, alt. tittar bort vid någon       av passagerna.       [       O       ] Båge eller       tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.             Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad       intensitet       Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga       passager.
      6e. ÖVERRASKNING       Kvarstående intresse       [ X       ] Inget intresse för overallen.       [ O       ] Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.             [       O       ] Stannar upp.       Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.             Biter i / leker mot overallen. Intresset minskar efter       hand.       Biter i /leker med overallen vid 2 eller fler passager.      
      7a.       LJUDKÄNSLIGHET Rädsla       [ X       ] Ingen reaktion eller endast kort stopp       [ O       ] Hukar sig och stannar.       [ O       ] Gör undanmanöver utan att vända bort blicken       Flyr högst 5 meter .       Flyr mer än 5 meter .      
      7b.       LJUDKÄNSLIGHET Nyfikenhet      

Går inte fram i tid.      

      Går fram när föraren sitter på       huk. Talar och lockar på hunden.       [ O       ] Går fram  till
      ljudkällan då föraren står bredvid
      [ O       ] Går fram till ljudkällan då föraren gått hava avståndet.             [ X       ] Går fram till ljudkällan utan hjälp
      7c.       LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående rädsla       [ X       ] Ingen tempoförändring eller undanmanöver.       [ O       ] Liten båge, eller liten tempoväxling, alt. tittar bort vid       någon av passagerna       [ O       ] Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid       2:a passagen.       Båge eller tempoväxling vid       minst 2 passager utan minskad intensitet       Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga       passager.
      7d.       LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående intresse       [ X       ] Inget intresse för skramlet.       [ O       ] Stannar upp. Luktar/tittar på skramlet vid ett tillfälle.            

 

      [       O       ] Stannar upp.       Luktar/tittar på skramlet vid minst två tillfällen.             Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.             Biter i /leker med skramlet vid 2 eller fler passager.      
      8a. SPÖKEN       Hot/Agg       [ O       ] Visar inga hot -beteenden.       [       X       ] Visar enstaka       (1- 2 st .) hot- beteenden.       Visar flera hot- beteende under längre tid.       Visar flera hot -beteenden och någon attack.       Visar hotbeteenden och flera attacker.
      8b. SPÖKEN       Kontroll       Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig             Tittar till mot spökena då och då.       Kontrollerar/handlar mot       spökena. Långa avbrott.(halva sträckan båda spökena eller hela sträckan       ett spöke)       [ O       ] Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.             [ X       ]Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.(minst 80% av sträckan båda spökena)
      8c. SPÖKEN       Rädsla       [ X       ] Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.             [ O       ] Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon       avståndsreglering.       Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.       Växlar mellan flyktstart och kontroll.       Uppehåller sig huvudsakligen bakom föraren. Pendlar mellan       flyktstart och kontroll.       Flyr eller backar längre än       kopplets längd.
      8d. SPÖKEN       Nyfikenhet       Går fram när föraren tagit av       figurantens huvudbonad. Går inte fram       Går fram när föraren talar med figuranten och lockar på       hunden.       [ O       ] Går fram till spöket när föraren står bredvid.       [ O       ] Går fram till spöket när föraren gått halva vägen.       [ X       ] Går fram direkt eller målmedvetet till spöket utan hjälp.      
      8e. SPÖKEN       Kontakt       Avvisar eller undviker kontakt försök. Går inte fram i tid             [ O       ] Accepterar kontakt – är helt oengagerad, men drar sig inte       undan       [ O       ] Besvarar kontakt när figuranten bjuder.       [ X       ] Tar kontakt själv. Balanserad.       Intensivt kontakt beteende mot       figuranten.
      9a. LEK 2       Leklust       Leker inte.             Leker inte men visar intresse.       [ O       ] Leker, startar långsamt, blir aktiv.       [ X       ] Leker aktivt, startar snabbt.       Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.      

 

      9b. LEK 2       Gripande       Griper inte.             Griper inte direkt, nosar först på föremålet.       [O       ] Griper tveksamt eller med framtänderna.       [ X       ] Griper direkt med hela munnen.       Griper direkt med hela munnen, hugger föremålet.      
            10.       SKOTT       [ X       ] Kort kontroll, oberörd       [ O       ] Avtagande kontroller under lek/passivitet. Oberörd       [       O       ] Riktar       intresse mot skytten återgår till lek/passivitet.       Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot       publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet             Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydlig       flykttendens. Avstår skott eller bryter. Berörd, rädd.