MH Dantos Quasimodo

 MH för Dantos Quasimodo (Kyrian)

[ X ] = Ideal [ O ] = Godtagbart 

MH protokoll 1        2        3        4        5       
1a.       KONTAKT hälsning        Avvisar kontakt- morrning och/eller bit       försök Undviker kontakt genom att dra sig undan [ O ] Accepterar       kontakt efter flera försök utan att besvara, drar sig inte undan        [ X ] Tar kontakt själv       eller besvarar kontaktförsök Överdrivet kontakttagande, ex hoppar,       gnäller, skäller
1b.       KONTAKT samarbete        Följer inte med trots flera försök att       locka.       Provas inte i detta moment Följer med, men strävar mot föraren eller       mot annat håll [ ] Följer med men             är oengagerad i testledaren [ X ] Följer med villigt.       Engagerar sig i testledaren Följer med villigt. Är överdrivet engagerad       i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller
1c.       KONTAKT hantering        Avvisar med morrning och/eller bit försök Undviker genom att dra sig undan eller söka       stöd hos föraren [ ] Accepterar       hantering [ X ] Accepterar, svarar       med kontaktbeteende Accepterar, svarar med överdrivet       kontaktbeteende
2a.       LEK 1 leklust        Leker inte Leker inte, men visar intresse [ O ] Leker - startar       långsamt blir aktiv [ X ] Leker aktivt,       startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
2b.       LEK 1 gripande        Griper inte Griper inte direkt, nosar först på       föremålet [ O Griper tveksamt       eller med framtänderna [ X] Griper direkt med       hela munnen Griper direkt med hela munnen, hugger       föremålet
2c.       LEK 1 dragkamp        Griper inte, drar inte emot              Griper tveksamt, släpper, håller, men drar       inte emot [ O ] Griper, drar emot,       men släpper, tar om [ X ] Griper direkt med       hela munnen, drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, rycker, drar       emot – även under den passiva delen - tills testledaren släpper       
3a.       JAKT förföljande        Startar inte eller når inte in i banan Startar men avbryter        [ O] Startar tveksamt       eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer [ X] Startar med hög       fart, målinriktat - bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi       bytet, kan vända
3a.       JAKT förföljande 2 Startar inte eller når inte       in i banan Startar men avbryter [ O ]  Startar tveksamt       eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer [  X ]  Startar med hög       fart, målinriktat - bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi       bytet, kan vända
3b.       JAKT gripande        Springer inte fram eller       visar inget intresse för bytet Griper inte, nosar på föremålet        [ O ] Griper       tveksamt eller med tidsfördröjning [  O ] Griper       direkt, släpper inom 3 sek [ X]  Griper direkt.       Behåller bytet i minst 3 sek
3b.       JAKT gripande 2 Springer inte fram eller       visar inget intresse för bytet Griper inte, nosar på föremålet        [ O ] Griper       tveksamt eller med tidsfördröjning [ O ] riper       direkt, släpper inom 3 sek  X ]  Griper direkt.       Behåller bytet i minst 3 sek
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. [ X ] Är uppmärksam och       lugn - står, sitter eller ligger O ] Är uppmärksam och i       huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar [ O ] Är uppmärksam,       aktiv. Vandrar runt efter hand Mycket aktiv. Växlar snabbt aktiviteter
5a.       AVSTÅND LEK intresse        Engageras inte av figuranten. Ointresserad [ O ] Kontroll. Avbrott       kan förekomma [       X ] Intresserad, följer       figuranten utan avbrott [ O] Intresserad, vill       iväg. Enstaka startförsök Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade       startförsök
5b.       AVSTÅND LEK hot/agg        X ] Visar inga       hotbeteende [ O ]  Visar enstaka (1-2)       hotbeteende under momentets 1:a del [ O ] ]Visar enstaka (1-2)       hotbeteende under momentets 1:a och 2:a del Visar flera hot- beteende,       under momentets 1:a del Visar flera hot- beteende under momentets       1:a och 2:a del
5c.       AVSTÅND LEK Nyfikenhet        Går inte fram till       figuranten. Ointresserad [ O ] Går fram när       figuranten pratar eller bollar med föremålet [       O ] Går fram till den       dolda men talande figuranten [O ] Går fram till       figuranten med låg kroppsställning och/eller tids fördröjning [ X ] Går fram direkt till figuranten utan       hjälp
5d.       Avstånd lek Leklust        Visar inget intresse.        Leker inte men visar intresse. [ O ] Leker, griper       försiktigt, släpper, drar inte emot [ X ] Griper. Kan släppa       och ta om. Drar emot [ O ] Griper direkt. Drar       emot, släpper inte
5e.       AVSTÅND LEK Samarbete        Visar inget intresse [ O ] Blir aktiv men       avbryter. [ O ] Är aktiv med       figurant när denne är aktiv [ X ] Är aktiv med       figurant. Intresse även mot passiv figurant [ O ] Uppmanar passiv       figurant till fortsatt lek
6a.       ÖVERRASKNING Rädsla        [ X] Stannar, kort stopp       [ O ] Hukar sig och       stannar [       O ] Gör undanmanöver       utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter        Flyr mer än 5 meter
6b.       ÖVERRASKNING Hot/agg        [ X ] Visar inga hot-       beteenden [ O ] Visar enstaka hot       beteenden (1-2 st .) Visar lera hot -beteende Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan       avslutas med aggressiva bett
6c.       ÖVERRASKNING Nyfikenhet        Går inte fram i tid Går fram när föraren sitter på huk och       talar till overallen - lockar på hunden [ O ] Går fram till       overallen när föraren står bredvid [ O ] Går fram till       overallen när föraren gått halva avståndet [ X ] Går fram till       overallen utan hjälp
6d.       ÖVERRASKNING Kvarstående       rädsla [ X ] Ingen       tempoförändring eller undanmanöver. [ O ] Liten båge eller       liten tempoväxling, alt. tittar bort vid någon av passagerna.       [ O ] Båge eller       tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.        Båge eller tempoväxling vid minst 2       passager utan minskad intensitet Visar stora mått av rädsla eller ökad       rädsla efter samtliga passager.
6e.       ÖVERRASKNING Kvarstående       intresse [ X ] Inget intresse för       overallen. [ O ] Stannar upp.       Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. [ O ] Stannar upp.       Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i / leker mot overallen. Intresset       minskar efter hand. Biter i /leker med overallen vid 2 eller       fler passager.
7a.       LJUDKÄNSLIGHET Rädsla        [ X ] Ingen reaktion eller       endast kort stopp [ O ] Hukar sig och       stannar. [ ] Gör undanmanöver       utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter . Flyr mer än 5 meter .
7b.       LJUDKÄNSLIGHET        Nyfikenhet

Går inte       fram i tid.

Går fram när föraren sitter på huk. Talar       och lockar på hunden. [ O ] Går fram  till       ljudkällan då föraren står bredvid [O ] Går fram till       ljudkällan då föraren gått hava avståndet. [ ] Går fram till       ljudkällan utan hjälp
7c.       LJUDKÄNSLIGHET        Kvarstående rädsla [ ] Ingen       tempoförändring eller undanmanöver.       O ] Liten båge, eller       liten tempoväxling, alt. tittar bort vid någon av passagerna [ O] Båge eller       tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.        Båge eller tempoväxling vid minst 2       passager utan minskad intensitet Visar stora mått av rädsla eller ökad       rädsla efter samtliga passager.
7d.       LJUDKÄNSLIGHET        Kvarstående intresse [ ] Inget intresse för skramlet. [ O ] Stannar upp.       Luktar/tittar på skramlet vid ett tillfälle.       

 

[ O] Stannar upp.       Luktar/tittar på skramlet vid minst två tillfällen. Biter i / lek mot skramlet. Intresset       minskar efter hand. Biter i /leker med skramlet vid 2 eller       fler passager.
8a.       SPÖKEN Hot/Agg        [ O ] Visar inga hot       -beteenden. [ X ] Visar enstaka (1- 2       st .) hot- beteenden. Visar flera hot- beteende       under längre tid. Visar flera hot -beteenden och någon       attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b.       SPÖKEN Kontroll        Enstaka kontroll, därefter inget       intresse/skärmar av sig Tittar till mot spökena då och då.        Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa       avbrott.(halva sträckan båda spökena eller hela sträckan ett spöke)               [ O ] Kontrollerar/handlar       mot båda spökena. Kortare avbrott. [ X ]       Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.(minst 80% av       sträckan båda spökena)
8c.       SPÖKEN Rädsla        [ ] Uppehåller sig i       huvudsak framför eller bredvid föraren.       [ O ] Uppehåller sig i       huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.        Uppehåller sig i huvudsak framför eller       bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig huvudsakligen bakom föraren.       Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr eller backar längre än kopplets längd.
8d.       SPÖKEN Nyfikenhet        Går fram när föraren tagit av figurantens       huvudbonad. Går inte fram Går fram när föraren talar       med figuranten och lockar på hunden. [ O ] Går fram till spöket       när föraren står bredvid. [ O ] Går fram till spöket       när föraren gått halva vägen. X ] Går fram direkt       eller målmedvetet till spöket utan hjälp.
8e.       SPÖKEN Kontakt        Avvisar eller undviker kontakt försök. Går       inte fram i tid [ O ] Accepterar kontakt –        är helt oengagerad, men drar sig inte undan [ O] Besvarar kontakt när figuranten bjuder. X ] Tar kontakt själv.       Balanserad. Intensivt kontakt beteende mot figuranten.
9a.       LEK 2 Leklust        Leker inte. Leker inte men visar intresse. [ O ] Leker, startar       långsamt, blir aktiv. [ X ] Leker aktivt,       startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.       

 

9b.       LEK 2 Gripande        Griper inte. Griper inte direkt, nosar först på       föremålet. [O] Griper tveksamt eller med framtänderna. [ X ] Griper direkt med       hela munnen. Griper direkt med hela munnen, hugger       föremålet.
10. SKOTT [       X ] Kort kontroll,       oberörd [ O ] Avtagande       kontroller under lek/passivitet. Oberörd [ O] Riktar intresse mot       skytten återgår till lek/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig       mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till       lek/passivitet Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter       efter tydlig flykttendens. Avstår skott eller bryter. Berörd, rädd.

MH_Quasimodo 

  Här Dantos Quasimodos MH på film
https://www.youtube.com/watch?v=R2w-xthUuF4

Mentalindex (MI) (juli 2013)

Aug 2014

Nyfikenhet/orädsla

Socialitet

Jakt

Lek

Skott

Keyvan

98

107

95

94

102

 

Översättning/Choose language